WET WERK & ZEKERHEID

Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

De wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (hierna DBA genoemd) is in gegaan op 1 mei 2016. Met de invoering van deze wet is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) vervangen door een (model)overeenkomst.

Wanneer u binnen de vereniging werkt met zelfstandigen, zal er dus het één en ander veranderen. U zult, als opdrachtgever, de relatie met uw opdrachtnemers moeten gaan toetsen aan de criteria van de (fictieve) dienstbetrekking. Als blijkt dat er feitelijk sprake is van een fictieve dienstbetrekking, wordt u als werkgever aangesproken voor de loonheffingen. Wanneer er wordt gewerkt op basis van een (model)overeenkomst welke door de Belastingdienst is goedgekeurd en er géén sprake is van een fictieve dienstbetrekking, bent u als werkgever gevrijwaard van de inhoudingsplicht van loonheffingen.

Er zijn twee opties m.b.t. de overeenkomst tussen u als opdrachtgever en de opdrachtnemer.

1.   Een overeenkomst wordt voorgelegd aan de Belastingdienst, deze zal binnen 6 weken uitsluitsel geven over de loonheffingen.

2.   Er wordt gebruik gemaakt van een goedgekeurde modelovereenkomst.

Alleen als de opdrachtgever en opdrachtnemer daadwerkelijk werken conform een goedgekeurde overeenkomst, lopen zij geen risico op naheffingsaanslagen en boetes. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij u als opdrachtgever als bij de opdrachtnemer.

Wat zijn nu de criteria die de Belastingdienst hanteert om een (model) overeenkomst goed te keuren? Om dat duidelijk te maken heeft de Belastingdienst een Handreiking DBA gepubliceerd van het beoordelingskader dat de ze gebruiken om de (model)overeenkomst te toetsen. De beoordeling vindt plaats aan de hand van 4 stappen:

1.   Beoordeling aanwezigheid gezagsverhouding;

2.   Beoordeling persoonlijke verplichting tot het verrichten van de arbeid;

3.   Boordeling verplichting tot betaling van loon;

4.   Beoordeling aanwezigheid fictieve dienstbetrekking of bijzondere regeling.

Over het algemeen heerst de indruk dat het eenvoudig is om een (model)overeenkomst goed te laten keuren door de Belastingdienst. De door de Belastingdienst gepubliceerde handreiking, laat echter ziet dat de (model)overeenkomsten veel strikter worden beoordeeld dan tot op heden werd verwacht. De uitgebreide handreiking kunt u terugvinden op de site van de Belastingdienst.

Het eerste jaar, tot 1 mei 2017, gold als een overgangsfase. Zo hadden de opdrachtgevers en -nemers de tijd om hun werkwijze aan te passen. Gedurende deze periode heeft de Belastingdienst wel toezicht gehouden, maar in beginsel niet overgegaan tot handhaving (met uitzondering op fraudegevallen). Dat betekent echter niet dat u rustig een jaar kunt gaan afwachten. Er geldt namelijk wel een inspanningsverplichting. Met ingang van 1 juli 2018 zal de Belastingdienst echt handhavend gaan optreden.

Bij een (fictieve) dienstbetrekking zult u de opdrachtnemer in dienst kunnen nemen of op andere wijze verlonen. Wij voorzien u hierbij graag van advies.